White on White

White on White

Lucy Heming Hutchinson